Actievoorwaarden Eredivisie Game

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Eredivisie Game’ (hierna “Actie”).

 1. Algemeen
  1. De Actie wordt georganiseerd door de Persgroep Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 1018 LL  Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna “DPN”).
  2. De Actie bestaat uit het voorspellen van de uitslagen van Eredivisie-wedstrijden op het poules-platform van Sportnieuws.nl.
  3. De Actie geldt telkens voor een heel voetbalseizoen. Die loopt praktisch gezien van eind augustus tot en met eind mei, met tussendoor een winterstop. Data onder voorbehoud van planning KNVB.
  4. DPN is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op sportnieuws.nl/voorwaarden worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
 2. Deelname
  1. Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
  2. Deelname is uitgesloten voor:
   1. personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;
   2. medewerkers van DPN, en;
   3. eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
  3. Om deel te nemen dient een deelnemer een account aan te maken en een voorspelling van de wedstrijduitslagen door te geven.
  4. Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
  5. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.
  6. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  7. DPN is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
 3. Prijs
  1. Met de Actie kan wekelijks een prijs (hierna Jackpot) van €50,- (zegge vijftig euro) gewonnen worden, mits de puntengrens gehaald wordt.
  2. De puntengrens voor de Eredivisie-weekgame in het seizoen 2016/2017 is vastgesteld op 60 punten. Alleen bij het halen van dit puntenaantal (of meer) komt Deelnemer in aanmerking voor de Jackpot.
  3. De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
  4. Als de puntengrens niet gehaald wordt, wordt de Jackpot de volgende speelronde verhoogd met telkens € 50,- (zegge vijftig euro). Net zolang tot de puntengrens gehaald wordt.
  5. Wordt de puntengrens door 1 persoon gehaald, dan krijgt die persoon de volledige Jackpot uitgekeerd. Als meerdere personen de puntengrens halen, wordt de Jackpot verdeeld over de winnaars, met een maximum van 5 winnaars.
  6. De verdeling van de Jackpot wordt gedaan door middel van hoogste puntenaantallen. Zijn er meer dan 5 winnaars met hetzelfde puntenaantal? Dan wordt door middel van loting via een onafhankelijk computerprogramma bepaald wie mee mag delen in de Jackpot.
  7. Aanwijzing van de winnaars geschiedt aan het eind van de Actieperiode, na elke speelronde dus. Een prijswinnaar wordt binnen 3 werkdagen telefonisch of door middel van een e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs.
  8. De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
  9. DPN neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.
 4. (Persoons)gegevens & publiciteit
  1. De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPN gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs, en voor promotionele doeleinden.
  2. Aan de Actie zijn publicitaire activiteiten gebonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden.
 5. Overig
  1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPN.
  2. DPN behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
  3. DPN en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
  4. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  5. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
  6. Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan info@sportnieuws.nl.