Actievoorwaarden Eredivisie Weekgame

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Eredivisie Weekgame’ (hierna “Actie”).

 1. Algemeen
  1. De Actie wordt georganiseerd door de Persgroep Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 1018 LL  Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna “DPN”).
  2. De Actie bestaat uit het voorspellen van de uitslagen van Eredivisie-wedstrijden op het poules-platform van Sportnieuws.nl.
  3. De Actie start op 1 januari 2016 en loopt tot en met 1 april 2016 (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.
  4. DPN is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op sportnieuws.nl/voorwaarden worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
 2. Deelname
  1. Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
  2. Deelname is uitgesloten voor:
   1. personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;
   2. medewerkers van DPN, en;
   3. eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
  3. Om deel te nemen dient een deelnemer een account aan te maken en een voorspelling van de wedstrijduitslagen door te geven.
  4. Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
  5. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.
  6. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  7. DPN is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
 3. Prijs
  1. Met de Actie kunnen meerdere prijzen worden gewonnen. Deze prijzen bestaan uit acht (8) waardebonnen van Sportdirect.com t.w.v. 50 euro.
  2. Aanwijzing van de winnaars geschiedt aan het einde van elke speelronde. De deelnemer met het meeste aantal punten wint één van de prijzen. In het geval van een gelijkspel, geschied aanwijzing van de prijswinnaar met behulp van een onpartijdig computerprogramma door middel van loting. Een prijswinnaar wordt binnen 10 werkdagen telefonisch of door middel van een e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs.
  3. De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
  4. De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.
  5. DPN neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.
 4. (Persoons)gegevens & publiciteit
  1. De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPN gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs, en voor promotionele doeleinden.
  2. Aan de Actie zijn publicitaire activiteiten gebonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden.
 5. Overig
  1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPN.
  2. DPN behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
  3. DPN en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
  4. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  5. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
  6. Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan info@sportnieuws.nl.